విధవ అమ్మ – Part 2

శాంత మనసులో ఒక రకమైన ఎగ్జైట్ మెంట్. ఏంటి తను? ఏం చేస్తుందీ!? సొంత కొడుకుతో ఇంతసేపు ఫోన్ లో మాటలు..అయినా అలా మాట్లాడదంలో ఏదో ఆనందం. శాంతకు వళ్ళంతా పులకరింత. వంటిమీద రోమాలు నిక్కబొడుచుకుంటున్నాయ్. వళ్ళు కోరికతో కాగుతుంది. ఏంటీ తపనా? కొడుకుతో సరసం ఇంత అద్భుతంగా ఉంటుందా! “అమ్మా! ఏం ఆలోచిస్తున్నావ్?” అడిగాడు సుమన్..”చీర వెతుక్కుంటున్నా ఉండు.” అంది అమ్మ మెల్లగా ఫోన్ లో. “అమ్మా, నీ …

Read More »

విధవ అమ్మ – Part 1

“ఏంటీ ఇంత సేపు ఫోన్ తీయలేదూ?” “స్నానం చేస్తున్నానురా, నీ ఫోన్ రింగ్ వినబడలేదు. ఇంతకీ అన్నం తిన్నావా? ఎక్కడా, అఫీస్ లో ఉన్నావా?” “ఇందాకే తిన్నానులే. ఇంతకీ అంత సేపు బాత్ రూంలో ఏం చేస్తున్నావూ?” “ఏం చేస్తాం!? స్నానమే కదా. వేడినీళ్ళు రాకపోతే వెయిట్ చేస్తున్నా..” “అంతేనా!? లేకపోతే!!??” అంటూ నవ్వాడు సుమన్. “ఏంటీ? అర్ధం కాలేదు.” అంటూ, “ఇంతకీ ఎందుకు ఫోన్ చేసావ్?” అడిగింది అమ్మ. …

Read More »

నా వదినల తో నేను

నాపేరు పండు నాకు ఒక అన్నయ్య ఉన్నాడు నా సొంత వదినకి ముగ్గురు అక్కలు ఉన్నారు ( వాళ్ళు మనకి వదినలే కదా ) నాకు ఒక పెద్దమ్మ ఉంది వాళ్ళ అబ్బయి పెళ్ళం మనకి వదినే కదా కొంచెం దూరం చుట్టలలో అన్నయ్యలు అయ్యే వాళ్ళ పెళ్ళాలందరు మనకి వదినలే కదా ఈ వదినలు అందరితో నా సరస శృంగార కలాపాలని మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. పెద్దమ్మకి ఇద్దరు అమ్మాయిలు …

Read More »

ఆస్కారుకు దారేదీ! అమ్మపూకు దెంగడమే!!

తల్లీ కొడుకుల దెంగులాటను అెందెంగా తెయకెక్కెంచిన దృశ్య కావ్యెం My Mother – My cum Queen చిత్రెం బాకాాఫీసులను ఫదదలు కొటటడమే కాఔ తాజాగా ప్రఔటెంచిన ఆస్కకరు అవారుులలో ఉతతభ చిత్రెం తో పాటు ఉతతభ నట, ఉతతభ దయశఔతవెం, ఉతతభ ఛాయాగ్రహణెం, ఉతతభ ఔథనెం, ఉతతభ సెంభాషణలు అవారుులను గెలుచుకొని జమకేతనెం ఎగుయవేసెంది. ఈ చిత్రానిన స్వవమ నిర్మమణ, దయశఔతవెం లో తానే ఔథానాయిఔగా తన కొడుకులను …

Read More »

న పెళ్ళాం పూకు పురాణం

నా పేరు — నా వయసు 39. నా భార్య పేరు వాని ఏజ్38 మంచి కసి గా ఉంటుంది 38 సళ్ళు 40 పిర్రలు నా పెళ్ళాం చల్ల అందంగా ఉంటుంది ఒక బజారు లంజే లాగా ఉంటుంది దాని పూకు బాగువతమే ఈకదా . మేము హైదరాబాద్ లో ఉంటునం మాకు ఒక బాబు ఏజ్ 17 వాడు ఇంటర్ చదువుతున్నాడు వాడు కూడా వల అమ్మ …

Read More »

నెను న ప్రపంచం

న పెరు స్రిధర్ ఇపుదు నెను న కుతుంబం థొ కలిసి అమెరిచ లొ నెవ్ జెర్స్య్ లొ ఒక మంచి స్థిథిలొ ఉన్న కుతుంబం మధి. ంఅ అమ్మ నన్న లకి నెను ఒక్కదినె కొదుకుని ఇక్కద నెను స్చూలింగ్ ఐపొఇ ఉనివెర్సిత్య్ కి వెల్లదనికి రేద్య్ గ ఉన్న అంత్య్ 20 యేర్స్ అబ్బైని నెను. ఈక మ దద్య్ ఇక్కదె ఎధొ బుసినెస్స్ చెస్థున్నరు అగె …

Read More »